Algemene voorwaarden Detacom Retail Software B.V.

 1. Definities

  1. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt die leidt tot levering van diensten, goederen of diensten van Detacom Retail Software B.V.

  2. Detacom: Detacom Retail Software B.V., ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer: 09066468

  3. Opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan Detacom om diensten, goederen of software te leveren of anderszins werkzaamheden te verrichten.

  4. Werkzaamheden: het leveren of vervaardigen van het onder opdracht bedoelde.

  5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden die tussen Detacom en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

  6. Programmatuur: de door Detacom ten behoeve van opdrachtgever geleverde en/of ontwikkelde programmatuur, met bijbehorende documentatie en materialen.

  7. Reservekopie (back-up): een stoffelijk voorwerp waarop programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.

  8. Offerte: opgave van de (in meer of mindere mate) gespecificeerde werkzaamheden en/of goederen en de daarvoor geldende prijzen/tarieven.

  9. Fouten: het niet voldoen aan de door Detacom schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en - in het geval van maatwerk-programmatuur - aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

  10. Hardware: apparatuur en randapparatuur bijvoorbeeld computers (inclusief besturingssysteem), printers, displays, kassalades, modems, beeldschermen, bekabeling.

  11. Supplies: Verbruiksmateriaal bijvoorbeeld papier, inktlinten, toners, etiketten en kassarollen.

 2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Detacom en haar opdrachtgever(s), alsmede op alle offertes, aanbiedingen, leveringen, diensten en publicaties. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Detacom schriftelijk zijn bevestigd en gelden, tenzij anders is overeengekomen, slechts vanaf dat moment en voor de betreffende overeenkomst.

  2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

  3. Alle bedragen worden in euro’s (EUR) vermeldt, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

 3. Offertes

  1. Desgevraagd zal Detacom een offerte aan opdrachtgever uitbrengen. Offertes en/of prijsopgaven binden Detacom niet en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

  2. De geldigheidsduur van offertes bedraagt, tenzij anders is overeengekomen, dertig dagen, met dien verstande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien Detacom conform het in artikel 4.1 bepaalde, een binnen die termijn door opdrachtgever geplaatste opdracht aanvaardt, danwel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.

  3. Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

  4. Door Detacom verstrekte afbeeldingen en gegevens betreffende producteigenschappen als snelheden, gewichten, afmetingen en kleur, opgenomen in offertes en overige publicaties als folders e.d., gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van tot stand gekomen overeenkomst.

 4. Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

  1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Detacom een door opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan. Met uitzondering van kontante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het verzenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke opdrachtbevestiging van Detacom. Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever onverwijld bezwaar schriftelijk maakt.

  2. Onverminderd het in artikel 5.5 bepaalde (toegestane budget overschrijding) geldt dat, indien en voor zover zich bij uitvoering van de overeenkomst naar oordeel van Detacom omstandigheden voordoen die onvermijdelijk leiden tot aanpassing van de overeenkomst, Detacom opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium zal informeren. Alsdan zullen partijen over de gewenste aanpassingen van de overeenkomst in overleg treden.

  3. Opdrachtgever is gerechtigd om Detacom te verzoeken wijzigingen in de overeengekomen opdracht aan te brengen. Indien en voor zover die wijzigingen naar oordeel van Detacom meerkosten met zich meebrengen, is Detacom gerechtigd opdrachtgever die kosten in rekening te brengen. Minderkosten worden slechts met opdrachtgever verrekend, indien en voor zover Detacom daar vooraf schriftelijk mee instemt.

  4. Een wijziging als bedoeld in artikel 4.3 kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertermijn wijzigingen ondergaat.

 5. Prijzen

  1. Voor alle door Detacom aangeboden werkzaamheden gelden de prijzen dan wel tarieven zoals vermeldt in de alsdan bij Detacom geldende prijs/tarieven lijsten, zoals deze gelden op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

  2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede inbedrijfstelling- en implementatiekosten, demonstratiekosten, verzekeringskosten, verzend-, transport- en andere portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  3. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden ná het sluiten van de overeenkomst wijzigen, dan behoudt Detacom zich het recht voor om de prijzen en tarieven dienovereenkomstig aan te passen. Indien en voor zover de prijzen en tarieven aldus met meer dan 15% worden verhoogd, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

  4. Overschrijding van een eventueel door Detacom begrote totaalprijs (budget) met een percentage tot 15% wordt als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeft ook niet als zodanig vooraf te worden gemeld.

  5. Overschrijding van de budgetten als gevolg van verkoopbepalingen van door opdrachtgever aangewezen toeleveranciers en andere derden, die prijsstijgingen toelaten, geldt niet als een aan Detacom toe te rekenen overschrijding en is niet begrepen in (en komt derhalve in voorkomende gevallen boven op) de toegestane overschrijding van 15% als bedoeld in artikel 5.4, ook indien die bepalingen niet door Detacom in haar offerte zijn opgenomen; dit omdat die bepalingen geacht worden niet alleen aan opdrachtgever bekend te zijn, maar ook vanaf het begin - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uit te maken.

 6. Betaling

  1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 8 dagen na factuurdatum aan Detacom voldoen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Detacom op te schorten.

  2. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Detacom op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  3. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.

  4. Indien opdrachtgever jegens Detacom in verzuim is, is hij verplicht Detacom de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 50,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

  5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Detacom medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

  6. Betaling geschiedt - tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen - volledig voorafgaande aan uitvoering van de opdracht (bij vooruitbetaling). Detacom is gerechtigd, de kosten die Detacom maakt, danwel de economische schade die Detacom lijdt, doordat uitvoering op een geplande datum geen doorgang kan vinden door het niet voldoen aan betalingsvoorwaarde(n), danwel indien opdrachtgever jegens Detacom op andere wijze in verzuim is, te verhalen op opdrachtgever.

  7. Reclames dienen schriftelijk, ondertekend door opdrachtgever, binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht, te worden ingediend bij Detacom.

 7. Voorbehoud van eigendom en rechten

  1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Detacom, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen als bedoeld in artikelen 6.3 en 6.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Detacom zijn voldaan.

  2. Indien op, door Detacom op grond van een overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken, beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever Detacom onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dien bij een eventueel beslag ten aanzien van de opdrachtgever verleende surseance van betaling of bij uitgesproken faillissement van de opdrachtgever, onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Detacom.

  3. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval (indien uitdrukkelijk overeengekomen), overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 8. Risico

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

  2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken, materialen, middelen of gegevens die door opdrachtgever tijdelijk aan Detacom ter beschikking worden gesteld, blijft voor rekening van opdrachtgever.

 9. Medewerking opdrachtgever

  1. Opdrachtgever zal Detacom steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de programmatuur en van de door Detacom te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

  3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de Werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

  4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Detacom staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Detacom in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

  5. Ingeval medewerkers van Detacom op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen. Opdrachtgever zal Detacom vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Detacom daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

  6. Opdrachtgever zal, indien Detacom werkzaamheden verricht die gegevensbestanden betreft, zorgdragen voor een goede reservekopie van het totale systeem, reeds voor aanvang van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Detacom van zowel directe als indirecte schade die is ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, dan wel door beschadiging van gegevens bestanden.

  7. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

  8. Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

  9. Indien sprake is van een helpdeskovereenkomst dient opdrachtgever te zorgen voor een inbelmogelijkheid om helpdeskondersteuning op afstand mogelijk te maken. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze voorziening voldoet aan door Detacom aan te geven specificaties. De helpdeskovereenkomst beperkt zich in beginsel tot ondersteuning via deze verbinding. De kosten van deze inbelmogelijkheid (als zijnde bijvoorbeeld inbelsoftware en telefoonkosten) worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, door opdrachtgever gedragen.

  10. Opdrachtgever stelt alles in het werk om grondige kennis van de geleverde software te verkrijgen door het begeleidend materiaal, of aanvullingen daarop, grondig te bestuderen. Indien de helpdesk herhaaldelijk wordt geconsulteerd met vragen die in voorgenoemd materiaal zijn terug te vinden, valt dat uitdrukkelijk buiten de helpdeskovereenkomst. Dientengevolge gaat opdrachtgever akkoord met facturering van de, voor dit consult gemaakte kosten.

  11. Opdrachtgever realiseert zich dat het operationeel houden van software een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan, dient opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Detacom gesloten overeenkomst.

 10. (Leverings)termijnen

  1. Alle door Detacom genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Detacom bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt Detacom niet in verzuim. Alle (leverings) termijnen gaan, voor zover afhankelijk van prestaties van opdrachtgever dan wel derden, in op het moment waarop die prestaties zijn verricht. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Detacom en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

  2. Neemt opdrachtgever de werkzaamheden niet of niet op het afgesproken tijdstip af, dan zal opdrachtgever zonder ingebrekestelling onmiddellijk van rechtswege in verzuim zijn en is hij gehouden om Detacom alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

  3. Alle goederen worden verzonden voor risico van de opdrachtgever, dit met inbegrip van vrachtvrije verzendingen.

  4. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd op reparatieduur kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht.

  5. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen dienen Detacom schriftelijk te worden ingediend onder opgave van het manco of surplus. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen, binnen acht dagen na levering van de goederen schriftelijk en gemotiveerd bij Detacom te worden ingediend. De opdrachtgever dient Detacom in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het hierboven bepaalde, vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever te dierzake.

  6. Een opdrachtgever, die een van haar werknemers, of een derde, mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor haar rekening bij Detacom te kopen en / of af te halen, dient Detacom schriftelijk mede te delen indien de opdracht een eind heeft genomen. Indien dan niet geschiedt, is de koper aansprakelijk voor schade welke voor Detacom mocht ontstaan als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens opdrachtgever tot het kopen en het in ontvangst nemen van de goederen niet gerechtigd was.

  7. Klachten laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.

 11. Ontwikkeling van programmatuur

  1. Opdrachtgever en Detacom zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Detacom zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

  2. Detacom is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 12. Aflevering en Implementatie

 13. Programmatuur:

  1. Detacom zal de programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en implementeren, dit laatste slechts indien een door Detacom uit te voeren implementatie schriftelijk is overeengekomen.

  2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na levering of, indien een door Detacom uit te voeren implementatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de implementatie. Gedurende de testperiode, is het opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

  3. Hardware:

  4. Tenzij anders overeengekomen, met inachtneming van het in artikel 12.4 bepaalde, geschiedt aflevering van hardware inclusief aansluiten van de geleverde apparatuur, voorzien van - indien van toepassing zijnde – het besturingssysteem.

  5. In uitzondering op 12.3 is het geval de opdracht enkel randapparatuur betreft, zonder aanvullende diensten. In dat geval geschiedt levering in beginsel door toezending per pakketdienst, op basis van zelfinstallatie.

 14. Acceptatie

  1. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: (a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen; bij de aflevering of, indien een door Detacom uit te voeren implementatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de implementatie, dan wel (b) indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, op de eerste dag na de testperiode, dan wel (c) indien Detacom vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 13.3 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 13.4 aan acceptatie niet in de weg staan.

  2. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Detacom daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

  3. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever Detacom hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

  4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever Detacom uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Detacom zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Detacom gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

  5. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Detacom om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 16, te herstellen.

  6. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 15. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Detacom of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

  2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

  3. Behoudens het geval dat Detacom een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan: te maken. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

  4. Indien opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Detacom ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal opdrachtgever Detacom schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Detacom zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan verkrijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

  5. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Detacom te maken.

  6. Detacom zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Detacom zelf ontwikkelde programmatuur of materialen op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Detacom onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Detacom. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Detacom verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die opdrachtgever in de programmatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Detacom zelf ontwikkelde programmatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Detacom een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Detacom het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen of zorgdragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Detacom wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Detacom voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur en/of materialen in een niet door Detacom gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Detacom geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

  7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Detacom van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en opdrachtgever zal Detacom vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 16. Gebruiksrecht programmatuur

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 verkrijgt opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot gebruik van de programmatuur. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren te gebruiken.

  2. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst wordt gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

  3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('time-sharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij dit wordt overeengekomen.

  4. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht op de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Detacom retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging Detacom onverwijld schriftelijk melding maken.

   

 17. Garantie

  1. Softwaregarantie:

   1. Gedurende een periode van 3 maanden na aflevering, of indien tussen Detacom en opdrachtgever een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Detacom naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Detacom zijn gemeld. Detacom garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden hersteld. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Detacom haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Detacom kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan Detacom toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verlorengegane gegevens valt niet onder de garantie. Om verlies tot een minimum te beperken en mogelijk herstel te bespoedigen verplicht opdrachtgever zich na elke wijziging van databases, doch minimaal na elke gebruiksdag, een reservekopie van alle door Detacom gebruikte databases en overige bestanden te maken. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Detacom wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.

  2. Hardwaregarantie:

    1.  

     1. Detacom geeft op alle bij haar gekochte hardware een omruil garantie voor de duur van één maand. Indien de koper gedurende deze garantietermijn herstelling of verandering aan het geleverde verricht, of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichting jegens Detacom niet voldoet, vervalt de genoemde garantieverplichting.

     2. Detacom biedt kopers van haar producten (indien deze daarom verzoeken) de mogelijkheid om op de meeste producten een langere garantie te kopen. Zulks zal bij nadere overeenkomst worden vastgelegd.

     3. De omruilgarantie is niet van toepassing indien het een product betreft dat niet standaard op voorraad wordt gehouden en dus speciaal voor een klant moet worden besteld.

     4. In geval de importeur / fabrikant van het product een langere garantie geeft dan de omruilgarantie van Detacom, zal Detacom trachten te bemiddelen tussen de importeur / fabrikant en de opdrachtgever, om zo mogelijk de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen die garantie te benutten.

     5. In geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de originele verpakking en zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Detacom, waarbij de aankoopnota getoond dient te worden.

     6. Garantie is expliciet niet van toepassing op niet door Detacom geleverde hardware, alsmede op door Detacom geleverde hardware waaraan onderdelen zijn toegevoegd of op zijn aangesloten.

     7. Garantie is niet van toepassing indien de apparatuur niet volgens de specificaties wordt gebruikt dan wel niet aan de in de in de specificaties aangegeven omgevingscriteria (als luchtvochtigheid en temperatuur) voldoet.

    2. Besturingssysteem en overige programmatuur van derden:

     1. Op het – indien van toepassing zijnde – meegeleverde besturingssysteem danwel overige programmatuur van derden, kan door Detacom geen garantie worden verleend, alswel niet worden ondersteund.

  3. Herstel van fouten zal geschieden op een door Detacom te bepalen locatie. Detacom is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

  4. Na afloop van de in artikel 16.1.1 bedoelde garantieperiode is Detacom, voor zover dit niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Detacom is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de overeenkomst mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Detacom beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.

  2. Detacom zal geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Detacom of haar leidinggevend personeel.

  3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Detacom of haar leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Detacom vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst en zal hij Detacom alle schade vergoeden die Detacom lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 19. Verzuim en ontbinding

  1. Bij verzuim van opdrachtgever of in een van de in artikel 18.2 genoemde gevallen is Detacom bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

  2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijk kennisgeving zijn ontbonden. Detacom zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

  3. Het bepaalde in de artikelen 18.1 en 18.2 doet niet af aan de overige rechten van Detacom op grond van de wet en de overeenkomst.

  4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 18.1 of 18.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Detacom op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Detacom op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Detacom gerechtigd de betreffende programmatuur en/of materialen terug te nemen. In verband daarmee zullen Detacom en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de programmatuur en/of materialen in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Detacom in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 20. Overmacht

  1. Indien Detacom door een niet toerekenbare tekortkoming ('overmacht') niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Detacom zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachttoestand.

  2. Duurt de overmachttoestand twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

  3. Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade-)-vergoeding, ook niet als Detacom als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Detacom onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Detacom kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Detacom of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Detacom als op de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden.

 21. Annulering

  1. Opdrachten tot het geven van opleidingen kunnen worden geannuleerd; overige opdrachten niet.

  2. Annulering voor aanvang van een opleiding is tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang kosteloos.

  3. Bij annulering tussen 7 dagen en 21 dagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de kosten (50% van de prijs van de opleiding) in rekening gebracht.

  4. Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding wordt 75% van de kosten (75% van de prijs van de opleiding) in rekening gebracht.

  5. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist is vervanging tot op de eerste cursusdag mogelijk.

 22. Inschakeling derden

  1. Indien zulks naar het oordeel van Detacom redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een overeenkomst, dan wel zulks uit de aard van een overeenkomst voortvloeit, is Detacom gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling goederen en/of diensten te geven.

 23. Voorwaarden en bepalingen toeleveranciers

  1. Indien en voorzover Detacom programmatuur, apparatuur of materialen van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Detacom schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur, apparatuur of materialen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden. Indien van toepassing liggen de voorwaarden voor opdrachtgever ter inzage bij Detacom en zal Detacom deze aan opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en Detacom om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

 24. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

  3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden, of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat Detacom het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen

Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem.